ANBI gegevens

Klokkeluider-Notre-Dam-(4-van-240)

Stichting Sociaal Theater

Algemene informatie

Rechtsvorm:  Stichting

Statutaire naam:  Stichting Sociaal Theater

Ook genoemd (handelsnaam)

Profiel URL: https://www.sociaaltheater.nl

Statutaire zetel: ‘s-Hertogenbosch

KvK nummer: 7032 3755

RSIN: 858262046

 

Doel:

1. De stichting heeft ten doel een blijvend podium van persoonlijke expressie en participatie te bieden aan personen, die in onze maatschappij door zeer uiteenlopende redenen in een achterstands- en kansarme situatie zijn geraakt. Te denken valt in de eerste plaats aan cliënten en ex-cliënten van de maatschappelijke opvang en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 

2. De stichting dient het algemeen belang.

3. De stichting heeft geen winstoogmerk.

4. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door met inzet van professionele medewerkers optimale ondersteuning te geven aan dramatische uitingsvormen als theater en film in telkens nieuwe producties, zodat er iedere keer zowel een overzichtelijk werkproces als een eindprestatie is gegarandeerd. Hoofdzaak is de sociale activering, rehabilitatie, en emancipatie van de deelnemers aan deze producties. Om de kwaliteit van deze doelen te bewaken willen wij naast agogische ondersteuning ook een beroep doen op artistieke medewerkers, afhankelijk van het type productie dat wordt opgezet. Het betrekken van gemotiveerde vrijwilligers bij deze vorm van participatie is een belangrijk strategisch middel om gezamenlijke verantwoordelijkheid en gelijkwaardige betrokkenheid van alle deelnemers binnen een productie te borgen.

 

Activiteiten

Sinds 2005 bestaat het Sociaal Theater van de Maatschappelijke Opvang ’s-Hertogenbosch. Wat begon als een spontaan initiatief om een bijzondere bijdrage te leveren aan het Rembrandtjaar met een groot professioneel groepsportret werd een blijvende organisatie onder redactie van Marianne Goossens en Arnoud Kremers. Van meet af aan stonden twee zaken centraal: de eigen creativiteit van onze cliënten en het culturele karakter van onze projecten. Op de website is te zien welke producties er tot nu toe zijn gerealiseerd.

Subcategorie I: Welzijn

Subcategorie II: Cultuur

Subcategorie III: Maatschappij

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden: 3

Is er een directie/ dagelijks bestuur: Nee

Is er een persoon in dienst?: Nee

Is er een raad van commissarissen/toezicht?: Nee

Voorzitter:  Marianne Goossens

Secretaris:  Arnoud Kremers

Penningmeester:  Jan Verstappen

De bestuursleden ontvangen geen vergoedingen.

Contact informatie

Postadres:

Hinthamerstraat 141

5211MK   ‘s-Hertogenbosch

Telefoonnummer:  073-6139225

E – mailadres:        arnoudkremers@hotmail.com      

WWW adres:           https://www.sociaaltheater.nl

Balans en de staat van baten en lasten

Balans 2018
Kapitaal €       11.490,47
Bankrekening €         6.251,36 
Resultaat 2018 €         5.239,11 
Totalen €       11.490,47  €       11.490,47
   
Resultatenrekening 2018
Regiekosten €         3.388,00 
Materiaal Producties €         1.469,09 
Oprichtingsakte €             121,00 
Vergaderkosten €               22,25 
Representatiekosten €               58,00 
Overige algemene kosten €               64,35 
Bankkosten €             116,38 
Rente €                 0,04 
Resultaat 2018  €         5.239,11
Totalen €         5.239,11  €         5.239,11